BASES DEL CONCURS

Què és l’ INPUT?

Una mostra fotogràfica que pretén ser una finestra per a la difusió i l’exposició dels talents emergents de les comarques gironines.

Objectius

Ajudar els nous talents del món fotogràfic a exposar les seves creacions en l’espai públic, utilitzant l’espai de les banderoles en alguns dels carrers més transitats de la ciutat de Girona.

Treure l’art dels museus i les sales per dinamitzar l’espai públic de la ciutat i generar un espai on els creadors disposin de totes les facilitats necessàries per materialitzar i exposar els seus projectes.

Estimular l’interès en la fotografia dels joves talents.

Construir una col·lecció d’imatges sobre el talent de la província i els seus interessos.

A qui s’adreça

La convocatòria és oberta a les persones físiques que tinguin entre 18 i 35 anys, nascudes o empadronades a la província de Girona.

La participació és gratuïta.

Cada participant pot presentar un sol projecte fotogràfic. No s’acceptaran obres realitzades amb tècniques no fotogràfiques i les obres hauran de ser originals.

No es pot presentar a la convocatòria cap persona que hagi estat premiada en edicions passades.

Característiques dels materials presentats

Les obres presentades hauran de tenir un mínim de 12 fotografies, preferiblement en format vertical.

El contingut de l’obra haurà de ser apte per a tots els públics, i quedaran exclosos els projectes ofensius cap a qualsevol col·lectiu.

Cada peça ha d’incloure un títol, i els títols de crèdit amb les dades de l’autoria.

Els materials presentats han de ser inèdits.

Dates importants

Inscripcions: del dimarts 15 de juny al dimarts 10 d’agost de 2021.

Votació del públic: del dijous 19 d’agost al dimarts 9 de novembre de 2021.

Publicació dels projectes guanyadors (jurat professional): dimarts 17 d’agost de 2021 a les xarxes socials del projecte i a la web.

Publicació del projecte guanyador (jurat popular): dissabte 13 de novembre de 2021 a les xarxes socials del projecte i a la pàgina web.

Exposicions: Segon premi: setembre de 2021. Primer premi: octubre de 2021. Premi del públic: a la web del projecte a partir del dissabte 13 de novembre de 2021.

Inscripció

La documentació es pot presentar fins al dimarts 10 d’agost de 2021.

Aquesta presentació haurà de ser en línia, mitjançant els canals telemàtics previstos al web del projecte (www.inputgirona.cat).

Lliurament dels treballs

Per participar en la convocatòria cal seguir les indicacions següents:

  1. Omplir el formulari que trobareu a la web www.inputgirona.cat a partir del 15 de juny de 2021
  2. Caldrà adjuntar-hi la documentació següent:a) Una fotocòpia del DNI.
    b) Enllaços amb les imatges presentades
    c) En cas de necessitat, certificat d’empadronament.

Jurat

El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de les arts visuals, la cultura i la comunicació. Es reunirà en un termini màxim de quinze dies hàbils a partir de l’últim dia de presentació de sol·licituds.

La resolució es notificarà a través del correu electrònic a les persones seleccionades i també a la resta de participants, i es farà pública al lloc web de l’INPUT i a les xarxes socials a partir del dimarts 17 d’agost de 2021.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Criteris de valoració dels treballs

La valoració de les sol·licituds es realitzarà en aplicació dels següents criteris:

  1. L’originalitat, la innovació, la qualitat artística i tècnica de les imatges i la viabilitat i les possibilitats materials d’executar els projectes presentats.
  2. La construcció d’un fil discursiu en el conjunt de l’exposició, que sigui coherent i unitari.

Premis

Se seleccionaran un total de 2 projectes per a ser exposats durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 2021. El tercer premi serà seleccionat mitjançant el vot del públic.

Els projectes escollits rebran un premi en metàl·lic que serà anunciat per l’organització durant les primeres setmanes del concurs.

Promoció

Les persones seleccionades hauran lliurat a l’INPUT les fotografies juntament amb la descripció del projecte presentat, en els formats, les mides i els suports especificats en el formulari «model dades projecte», amb aquestes fotografies, l’organització en produirà l’exposició.

Ús de les fotografies

Les persones seleccionades, amb l’acceptació de la resolució del jurat i a partir del lliurament de les imatges, cedeix a l’INPUT, de forma no exclusiva, els drets d’explotació sense limitació territorial, fins que esdevinguin de domini públic. Amb aquesta cessió, autoritza a la mostra a fer les reproduccions i actes de distribució i comunicació necessaris, inclosa la posada a disposició de les imatges per mitjà d’Internet.

L’INPUT pot disposar lliurament de les imatges, directament o bé autoritzant-ne l’ús a altres persones, en el desenvolupament de les competències i funcions pròpies del projecte.

En qualsevol cas, sigui quina sigui la forma d’utilització, es garanteix la identificació del fotògraf/a com a autor/a o realitzador/a de les imatges.

La divulgació de les imatges premiades a iniciativa del fotògraf/a anirà acompanyada en tots els casos, de manera ben visible, de la referència següent: «Imatge/s guanyadora/es de la convocatòria de l’INPUT 2021.»

La persona seleccionada faculta expressament a l’INPUT perquè autoritzi la consulta pública de les imatges des del lloc web i els usos esmentats en el pacte anterior.

El festiva no pot autoritzar usos de caràcter comercial i, per tant, les sol·licituds que rebi en aquest sentit s’han de traslladar a la persona o persones seleccionades.

Un cop finalitzada la mostra, les imatges reproduïdes i exhibides a l’exposició, així com tot el material de suport restaran en poder de l’organització.

Aquestes condicions han de quedar establertes i regulades amb la signatura d’un contracte entre l’INPUT i el fotògraf/a per realitzar una exposició de fotografies.

La persona seleccionada es compromet a no exposar públicament les imatges en cap altra exposició ni a editar-les en cap mena de publicació en suport paper o plataforma digital mentre duri l’INPUT. Quedarà a criteri de l’organització l’aprovació, si escau, d’utilitzar les imatges soltes per part de la persona seleccionada, si ho sol·licita.

En cas que les fotografies del projecte seleccionat incorporin la imatge de persones identificables, el projecte s’ha d’acompanyar d’una declaració del fotògraf/a en la qual garanteixi que ha obtingut l’autorització expressa d’aquestes persones per captar, reproduir i publicar la seva imatge, d’acord amb les finalitats pròpies de la convocatòria que s’especifiquen en aquestes bases. En cas de no presentar aquest document, l’organització en facilitarà un model.

Reserves i responsabilitats

L’organització es reserva el dret de prorrogar, modificar o anular total o parcialment aquestes bases si les circumstàncies ho exigeixen o en cas de força major.

L’equip organitzador no es pot fer responsable de les incidències tècniques o materials que puguin succeir en el procés de realització i publicació dels treballs.

L’equip organitzador declina tota responsabilitat en el cas que algun contingut sigui inadequat o atempti contra la Llei de Propietat Intel·lectual 23/2006. En cas de reclamació sobre aquest tipus de continguts l’equip organitzador retirarà del bloc els enllaços al vídeo i el considerarà fora del projecte.

Acceptació del reglament

El fet de participar en aquest projecte implica el coneixement i acceptació de les presents bases en la seva integritat.